Ustawa o chwilówkach – wsparcie dla pożyczkobiorców

Obowiązujące regulacje prawne są bardzo korzystne dla pożyczkobiorców. Przede wszystkim należy wskazać, że na rynku szybkich pożyczek obecnie nie panuje już dowolność w konstruowaniu umów. Ponadto wprowadzono szereg przepisów, dzięki którym niemożliwe jest arbitralne ustalanie kosztów windykacyjnych oraz sposobów zabezpieczenia wierzytelności.

Tym samym pożyczkobiorcy mogą czuć się obecnie bezpieczni, bowiem wszystkie nieuczciwe firmy, które stosowały mało przejrzyste praktyki rynkowe, zniknęły z obrotu gospodarczego. Ponadto rynek usług finansowych związanych z udzielaniem drobnych pożyczek został poddany ścisłemu nadzorowi, co ma niebagatelne znaczenie dla porządku prawnego jako całości.

Ustawa o chwilówkach ustala maksymalne stawki kosztów windykacyjnych, jakie mogą być stosowane przez firmy pożyczkowe. Dotychczas istniała poważna luka prawna, która nie sprzyjała bezpieczeństwu obrotu gotówkowego. Na szczęście jednak maksymalne stawki, które zostały ustalone wspomnianą ustawą, są bardzo korzystne dla klientów indywidualnych. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że wszelkie dotychczasowe sposoby weryfikacji klientów, którzy zaciągają pożyczki przez internet, zostały dodatkowo zabezpieczone.

Tym samym instytucje udzielające pożyczek muszą wymagać od swoich interesantów podania dodatkowych danych uwierzytelniających. Dzięki temu zostały wyeliminowane sytuacje, w których chwilówki były pobierane przez osoby nieuprawnione. Ponadto do szybkich pożyczek stosuje się obecnie przepisy o odsetkach maksymalnych. Ich obejście niegdyś było możliwe, jednak dzięki doprecyzowaniu kilku przepisów rangi ustawowej znajdują one zastosowanie w każdej sytuacji. Opisane wyżej regulacje należy ocenić jako korzystne dla konsumentów, co znacząco wpływa na poczucie społecznej sprawiedliwości.